SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TẬP ĐOÀN SOJITZ TẠI VIỆT NAM


Mối quan hệ hợp tác giữa tập đoàn Sojitz với Việt Nam bắt đầu từ thập niên 1950. Năm 1978, với tư cách là Nissho Iwai, công ty Sojitz bắt đầu có những giao dịch thương mại với Việt Nam. Năm 1986, Sojitz được cấp giấy phép mở văn phòng đầu tiên tại Hà Nội. Năm 2004, Nissho Iwai xác nhập với Nichimen, công ty Sojitz ra đời đồng hành về quan hệ thương mại với Việt Nam cho tới ngày hôm nay.