Điều khoản Sử dụng Trang Thông tin Điện tử Chính thức (KSF)

Điều khoản Sử dụng Trang Thông tin Điện tử Chính thức (KSF)

Trang thông tin điện tử (“Website”) này đem đến các dịch vụ (“Dịch vụ”) cung cấp thông tin về Công ty TNHH Thức ăn Chăn nuôi Kyodo Sojitz (“Công ty”). Trước khi sử dụng Website của Công ty (“Website Công ty”), vui lòng đọc kỹ các quy định sử dụng được nêu dưới đây. Vui lòng không sử dụng Website Công ty nếu Quý vị không đồng ý với các điều khoản sử dụng. Trường hợp Quý vị có sử dụng Dịch vụ, được xem như Quý vị đã đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện sử dụng sau đây.

1. Sửa đổi Điều khoản Sử dụng
Do nội dung của các Điều khoản Sử dụng này (“Điều khoản”) có thể được thay đổi khi cần thiết mà không báo trước, Quý vị vui lòng xác nhận các chi tiết cho mỗi lần đăng nhập.

2. Mục Đích Sử Dụng
Website Công ty nhằm phục vụ cho người sử dụng một cách thuận lợi và chỉ được sử dụng cho các mục đích phi thương mại. Người sử dụng duy nhất tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng này.

3. Quyền Tác giả và Nhãn hiệu Hàng hóa
Các thông tin và hình ảnh, v.v… trên Website Công ty đã được bảo hộ bằng nhiều hình thức, gồm quyền tác giả, nhãn hiệu hàng hóa hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác do Công ty nắm giữ hoặc quản lý. Người sử dụng cần tuân thủ các luật và quy định liên quan đến quyền tác giả, nhãn hiệu hàng hóa hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác khi sử dụng Website Công ty. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, dùng lại, mua bán các thông tin hoặc hình ảnh, v.v… được cung cấp trên Website Công ty dưới bất kỳ hình thức nào mà không được chủ sở hữu quyền tác giả cho phép.

4. Các Liên Kết
Website Công ty có cung cấp các liên kết đến các website khác không thuộc quản lý của Công ty. Công ty không đảm bảo nội dung của các website đó. Khi sử dụng những website được liên kết này, người sử dụng phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện của những website đó.
Ngoài ra, người sử dụng cần phải được Công ty chấp thuận trước khi thêm liên kết đến Website Công ty trên bất kỳ website nào không thuộc quản lý của Công ty.

5. Bảo vệ Thông tin Cá nhân
Công ty sẽ quản lý thông tin cá nhân của người sử dụng phù hợp với Chính sách Bảo mật được đăng tải riêng biệt trên Website Công ty. Trước khi sử dụng Dịch vụ, người sử dụng cần đọc kỹ, hiểu và đồng ý Chính sách Bảo mật. Liên quan đến nội dung bảo vệ thông tin cá nhân, vui lòng tham khảo quy định “Bảo vệ Thông tin Cá nhân”, kể cả Chính sách Bảo mật.

6. Điều khoản Miễn trừ Trách Nhiệm
(1) Công ty thực thi cẩn trọng việc cung cấp Dịch vụ, nhưng không đảm bảo chất lượng Dịch vụ, cụ thể là tính tuân thủ, tính toàn vẹn, tính chính xác, bảo mật, tính hợp pháp, tính cập nhật hoặc bất kỳ khía cạnh nào khác của thông tin.
(2) Công ty không chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Dịch vụ, trừ khi thiệt hại đó phát sinh do hành động cố ý hoặc bất cẩn nghiêm trọng của Công ty.
(3) Công ty không chịu trách nhiệm về các thiệt hại do sự cố phần mềm hoặc phần cứng phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Website Công ty, lỗi môi trường truyền thông, sự cố phát sinh giữa người sử dụng và bên thứ ba hoặc sự cố khác, v.v.
(4) Công ty có thể thay đổi hoặc chấm dứt nội dung Dịch vụ, hoặc tạm ngừng hoặc dừng toàn bộ hoặc một phần Dịch vụ mà không cần có thông báo. Trong trường hợp đó, Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào mà người sử dụng phải gánh chịu do thay đổi hoặc chấm dứt nội dung Dịch vụ, hoặc việc tạm dừng hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ
(5) Công ty không chịu trách nhiệm về thông tin của bất kỳ liên kết nào khác bên ngoài từ Website Công ty.

7. Thông tin dự báo, v.v…
Không có thông tin nào trên Website Công ty được thiết lập nhằm lôi kéo người sử dụng Website Công ty mua, bán cổ phiếu hoặc trái phiếu của Công ty. Quyết định cuối cùng và trách nhiệm liên quan đến đầu tư hoàn toàn phụ thuộc vào người sử dụng Website Công ty và các nội dung Dịch vụ. Ngoài ra, các nội dung trên Website Công ty liên quan đến các kế hoạch, dự báo của Công ty và các thông tin không phải là các dữ kiện lịch sử cần được hiểu là các thông tin dự báo dựa trên các giả thiết và niềm tin của Công ty vào thời điểm công bố. Công ty lưu ý rằng một số rủi ro đáng kể và không chắc chắn có thể gây ra hệ quả thực tế khác biệt hoàn toàn so với các thông tin dự báo, vì vậy, người sử dụng Website Công ty không nên quá dựa vào các thông tin đưa ra trên Website Công ty. Công ty miễn trừ mọi nghĩa vụ cấp nhật hoặc hiệu chỉnh thông tin dự báo, bất kể có thông tin mới, sự kiện tương lai hoặc có thay đổi các giả thiết hoặc tình huống khác.

8. Trình duyệt cookie
Để truy cập hiệu quả và tạo thuận lợi cho người sử dụng đăng nhập Website Công ty thường xuyên, Website Công ty có sử dụng trình duyệt cookie để đọc dữ liệu lưu trữ trên máy tính của người sử dụng đăng nhập Website Công ty. Tuy nhiên, thông tin cá nhân của người sử dụng sẽ hoàn toàn KHÔNG được thu thập qua trình duyệt cookie này.

9. Đèn hiệu web (Web Beacon)
Website Công ty có sử dụng công cụ phân tích số lượng truy cập qua đèn hiệu web để tạo thuận lợi cho người sử dụng khi truy cập Website Công ty. Tuy nhiên, thông tin cá nhân của người sử dụng sẽ hoàn toàn KHÔNG được thu thập qua đèn hiệu web này.

10. Lớp Bảo mật (SSL)
Website Công ty có trang bị công nghệ mã hóa Lớp Bảo mật SSL (Secure Socket Layer). Với trợ giúp của SSL, thông tin được truyền tải đến máy tính đã đăng ký thông qua mạng sau khi được mã hóa trên máy tính của người sử dụng.

11. Luật Điều Chỉnh
Các Điều Khoản này được giải thích và điều chỉnh theo luật của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Website Công ty và các Điều Khoản này sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) theo Quy tắc tố tụng Trọng tài của VIAC.