CÔNG TY TNHH THỨC ĂN CHĂN NUÔI
KYODO SOJITZ
Chính Sách Đổi Trả Hàng

- Khi nhận được ý kiến và khiếu nại của khách hàng, nhân viên vùng kinh doanh (NVVKD) ghi nhận lại các khiếu nại và ý kiến trên gửi e-mail theo biểu mẫu PHIẾU GHI CHÉP KHIẾU NẠI KHÁCH HÀNG - 02-KSF-SAL-BM01 về cho phòng kinh doanh của KYODO SOJITZ.

- Đồng thời NVVKD sẽ thu mẫu sản phẩm bị lỗi gửi về cho KYODO SOJITZ kiểm tra.

Yêu cầu: Thời gian KYODO SOJITZ nhận được mẫu sản phẩm bị lỗi không quá 3 ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại.

- Chuyên viên kinh doanh sẽ báo cáo ĐDLĐ và chuyển giao thông tin đến bộ phận/ phòng ban liên quan

Yêu cầu: Thời gian gửi thông báo đến các phòng ban không quá 60 phút kể từ khi nhận được khiếu nại.

- Chuyên viên kinh doanh lập GIẤY LIÊN LẠC PHÀN NÀN VỀ SẢN PHẨM 02-KSF-SAL-BM03 báo cáo sản phẩm bị khiếu nại, trình Giám đốc kinh doanh ký duyệt và thông báo kho Thành phẩm nhập mẫu sản phẩm.

- Sau khi nhận mẫu sản phẩm, phòng Quản lý chất lượng sẽ kiểm tra chất lượng mẫu và ghi nhận kết quả vào GIẤY LIÊN LẠC PHÀN NÀN VỀ SẢN PHẨM 02-KSF-SAL-BM03.

Yêu cầu: Thời gian phòng Quản lý chất lượng trả kết quả phân tích mẫu không quá 2 ngày làm việc kể từ khi nhận được mẫu sản phẩm.

- ĐDLĐ sẽ căn cứ vào kết quả kiểm tra chất lượng mẫu sản phẩm để quyết định hình thức giải quyết khiếu nại của khách hàng:

• Lỗi phát sinh do điều kiện bảo quản và vận chuyển sau khi ra khỏi KYODO SOJITZ (do khách hàng): Không tiến hành đổi hàng

• Lỗi phát sinh do quá trình và điều kiện sản xuất (do KYODO SOJITZ): Tiến hành triệu hồi sản phẩm và đổi hàng mới

• Hỗ trợ khách hàng (Đối với một số trường hợp sản phẩm chưa tiêu thụ trên thị trường được nhiều, hàng quá hạn sử dụng, khách hàng cần thêm thời gian để tiêu thụ sản phẩm): Tiến hành triệu hồi sản phẩm và đổi hàng mới

Yêu cầu: Thời gian có quyết định cuối cùng không quá 1 ngày làm việc kể từ khi nhận được kết quả phân tích mẫu của phòng Quản lý chất lượng

- Sau khi nhận được quyết định từ ĐDLĐ, Chuyên viên kinh doanh gửi e-mail thông báo kết quả cho NVVKD. NVVKD sẽ báo lại kết quả cho khách hàng của họ phụ trách.

Yêu cầu: Thời gian gửi kết quả không quá 60 phút kể từ khi nhận được quyết định.

- Trưởng ban triệu hồi đồng thời ký QUYẾT ĐỊNH TRIỆU HỒI SẢN PHẨM triệu hồi sản phẩm lỗi được đổi hàng gửi đến các thành viên của Ban triệu hồi sản phẩm được thành lập theo QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN TRIỆU HỒI SẢN PHẨM Số: 1101/QĐ-SAL-KSF

Ghi chú: Đối với sản phẩm lỗi phát sinh trực tiếp tại trại, không tiến hành triệu hồi sản phẩm về KYODO SOJITZ, mà sẽ hủy trực tiếp tại trại phát sinh, và xuất hàng mới cùng số lượng cho trại.

- Thành viên ban triệu hồi liên lạc với các cơ quan chức năng theo DANH SÁCH LIÊN LẠC CƠ QUAN CHỨC NĂNG 02-KSF-SAL-BM05 (Đối với trường hợp cần làm việc với các cơ quan chức năng để triệu hồi nguyên lô sản phẩm ngoài thị trường).

- Phó ban triệu hồi lập phiếu TRIỆU HỒI VÀ XỬ LÝ SẢN PHẨM SAU TRIỆU HỒI 02-KSF-SAL-BM06 nhằm tiến hành triệu hồi sản phẩm.

Yêu cầu: Thời gian triệu hồi sản phẩm về KYODO SOJITZ sẽ được quy định cụ thể trong QUYẾT ĐỊNH TRIỆU HỒI SẢN PHẨM.

- Phòng kinh doanh thông báo đến khách hàng theo danh mục khách hàng có tên trong biểu mẫu TRIỆU HỒI VÀ XỬ LÝ SẢN PHẨM SAU TRIỆU HỒI 02-KSF-SAL-BM06.

Yêu cầu: Thời gian thông báo không quá 60 phút kể từ khi có quyết định triệu hồi.

- Sản phẩm sau triệu hồi sẽ được Trưởng phòng Quản lý chất lượng kiểm tra, đề xuất xử lý và Ban giám đốc ký duyệt

- Chuyên viên kinh doanh lập PHIẾU YÊU CẦU TRẢ HÀNG 02-KSF-SAL-BM04 gửi đến phòng Kế toán và kho Thành phẩm thông báo về việc xử lý sản phẩm bị khiếu nại (Đổi mới hoặc trả lại mẫu sản phẩm cho khách hàng)

Yêu cầu: Thời gian đổi trả sản phẩm cho khách hàng sẽ được tiến hành vào chuyến hàng kế tiếp khi khách hàng đến nhận hàng tại KYODO SOJITZ.

- Chuyên viên kinh doanh sẽ theo dõi, ghi nhận tình trạng giải quyết khiếu nại của khách hàng trong biểu mẫu TỔNG HỢP GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI KHÁCH HÀNG 02-KSF-SAL-BM02.

- Định kỳ 1 năm 1 lần, Ban Giám đốc phân công nhân viên tiến hành thu thập ý kiến khách hàng theo biểu mẫu PHIẾU THU THẬP Ý KIẾN KHÁCH HÀNG 02-KSF-SAL-BM07.

- Sau mỗi đợt thu thập ý kiến khách hàng, tổng hợp số liệu/ PHIẾU TỔNG HỢP Ý KIẾN THỎA MÃN KHÁCH HÀNG 02-KSF-SAL-BM08 và sử dụng các công cụ thống kê để thực hiện và chuyển đến Ban Giám đốc và các bộ phận có liên quan.

- Vào đầu mỗi tháng, gửi biểu mẫu TỔNG HỢP GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI KHÁCH HÀNG 02-KSF-SAL-BM02 cho ban Giám đốc.

Căn cứ theo QUY TRÌNH HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC PHÒNG NGỪA 05-KSF-GG-QT01 tiến hành hành động khắc phục và phòng ngừa. Nhằm loại bỏ hoặc ngăn ngừa những nguyên nhân gây ra những điểm không phù hợp hiện có và tiềm ẩn trong toàn bộ hệ thống quản lý chất lượng của sản phẩm

Bo cong thuong
Chính sách bán hàng | Chính sách đổi trả hàng | Phương thức thanh toán | Chính sách bảo mật khách hàng |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 1101396102 cấp ngày : 16/08/2011 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Long An
Người đại diện : ông Takanobu Hama